ประชาสัมพันธ์

22/04/2020 ประกาศ รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2563
22/04/2020 การสอบแก้ตัว ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
20/04/2020 รับสมัครนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ออนไลน์
20/03/2020 รายนามผู้บริจาคทำบุญและเป็นเจ้าภาพผ้าป่าเพื่อการศึกษา 9 รอบแห่งการสถาปนาสถานศึกษาสร้างคนดี 108 ปี สคณ
16/03/2020 ผลการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าเรียนต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ปีการศึกษา 2563
12/03/2020 ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ ชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2563
11/03/2020 ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ ชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2563
07/03/2020 รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ ชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2563
06/03/2020 รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ ชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2563
01/03/2020 การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563

ข่าวสาร

08/04/2020 ขยายเวลาการรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการกลุ่มงานวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2563
18/03/2020 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการกลุ่มงานวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2563
09/12/2019 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย
07/11/2019 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย ประจำปีการศึกษา 2563
10/10/2019 ประกาศผลสอบลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัยและพนักงานขับรถยนต์
10/10/2019 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว แหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัยและพนักงานขับรถยนต์
16/09/2019 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย และตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ งบประมาณโรงเรียน (รายได้สถานศึกษา) ประจำปีการศึกษา 2563
04/07/2019 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล “ส.ค.ณ. คุณากร” ประจำปี พ.ศ. 2562
28/06/2019 ประกาศผลสอบลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
26/06/2019 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน

มัลติมีเดีย

มัลติมีเดีย

การประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและมัธยมศึกษา เพื่อส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมรูปแบบ NEW DLTV

ประชุมวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ การปฏิบัติงานตามนโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการและนโยบาย สพฐ.

 

 

กองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน

เผยแพร่ผลงาน

13/04/2020 รายงานการวิจัยในชั้นเรียนเรื่อง ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้สื่อประสมที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดย ภมรเมษย์ เลาหวิฬุลห์กุล
13/04/2020 รายงานการใช้ชุดกิจกรรม เรื่อง ลำดับและอนุกรม รายวิชาคณิตศาสตร์ 5 รหัสวิชา ค33101 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดย สิงหา รุ่งเจริญ
18/07/2018 การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ปี การศึกษา 2558-2559
23/08/2017 การพัฒนาโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ ด้วยโครงงานสร้างสรรค์ภูมิปัญญาไทยสู่อาเซียน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ โดย จันทร์กรา บัวจง
07/02/2017 รายงานการใช้ชุดกิจกรรม เรื่อง ลำดับและอนุกรม รายวิชาคณิตศาสตร์ 5 รหัสวิชา ค33101 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดย สิงหา รุ่งเจริญ