รายงานการวิจัยในชั้นเรียนเรื่อง ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้สื่อประสมที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดย ภมรเมษย์ เลาหวิฬุลห์กุล

รายงานการวิจัยในชั้นเรียน

เรื่อง ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้สื่อประสมที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

โดย ภมรเมษย์ เลาหวิฬุลห์กุล

คลิก