ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ ชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2563

ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์

เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ปีการศึกษา 2563

**************************************