การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563

ระเบียบการ ตารางสอบ และใบสมัครความสามารถพิเศษ

การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563

หมายเหตุ : การสมัครนักเรียน ประเภทความสามารถพิเศษ ให้นักเรียนกรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์ม “ใบสมัครความสามารถพิเศษ” เท่านั้น

“ระบบบันทึกใบสมัครออนไลน์ จะเปิดระบบ วันที่ 9 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป”