คติพจน์ประจำโรงเรียน

คติพจน์ประจำโรงเรียน

นตถิ ปญญา สมา อาภา

แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี

ปรัชญาของโรงเรียน

วิชาดี  มีวินัย  ใฝ่คุณธรรม