ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล “ส.ค.ณ. คุณากร” ประจำปี พ.ศ. 2562

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล “ส.ค.ณ. คุณากร” ประจำปี พ.ศ. 2562

ด้วยโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ ได้กำหนดมอบรางวัล “ส.ค.ณ. คุณากร”

ซึ่งเป็นรางวัลที่โรงเรียนได้จัดตั้งขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560

เพื่อยกย่องเชิดชูผู้บำเพ็ญประโยชน์และมีอุปการคุณต่อการจัดการศึกษา และเป็นแบบอย่างของความดี ในด้านการครองตน ครองคน ครองงาน

เป็นผู้เสียสละและอุทิศตนเพื่อส่วนรวม

 คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม