การพัฒนาโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ ด้วยโครงงานสร้างสรรค์ภูมิปัญญาไทยสู่อาเซียน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ โดย จันทร์กรา บัวจง

การพัฒนาโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ ด้วยโครงงานสร้างสรรค์ภูมิปัญญาไทยสู่อาเซียน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ โดย จันทร์กรา บัวจง