Skip to content
Skip to navigation
ประกวดเสื้อกีฬาคณะสีการสร้างค่านิยมหลักของคนไทย ตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)

การสร้างค่านิยมหลักของคนไทย ตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้าง และพนักงานทำความสะอาด

ด้วยโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือก ครูอัตราจ้างและพนักงานทำความสะอาด หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวโดยจ้างจากโครงการเงินระดมทรัพยากรฯ จึงประกาศรับสมัคร โดยมีรายละเอียดสามารถอ่านได้จากไฟล์แนบท้ายประกาศนี้

สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร1(แบบ418)(ก่อหนี้ไม่ผูกพัน)

สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร1(แบบ418)(ก่อหนี้ไม่ผูกพัน)

Subscribe to Front page feed

ข่าวสารจากหน่วยงานการศึกษา