ขอเชิญร่วมแสดงความยินดียินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ

 โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์

ตามแนวทาง สสวท.และ สอวน. มีวัตถุประสงค์การจัดตั้งโครงการนี้เพื่อเร่งรัดพัฒนาเด็กและเยาวชนที่มีความสามารถพิเศษที่มีทักษะด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี ให้เป็นนักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย ....

จัดซื้อจัดจ้าง